Všeobecné obchodné podmienky

Firma: Ján Laučík , Riečna 419/32 , 03104 Liptovský Mikuláš

IČO: 35164794

DIČ: 1033535338

Prevádzka: Smrečianska 14/1 , 03104 Liptovský Mikuláš

Pri prebratí výstroja nájomcom si nájomca prehliadne výstroj a na prípadné nedostatky , alebo poškodenie upozorní prenajímateľa a ten môže prenajatú výstroj vymeniť nájomcovi za inú , alebo prípadné poškodenie opraviť. V prípade nie opraviteľnosti výstroja v danú chvíľu môže prenajímateľ odstúpiť od zmluvy o vypožičaní skialpoveho výstroja.

Prenajímateľ skialpového výstroja po dohode s nájomcom si vyhradzuje právo na zámenu skialpového výstroja v prípade nedostatku požadovanej kvalitatívnej triedy výstroja zo strany prenajímateľa.

Jedná sa hlavne o online objednávku pomocou objednávkového formuláru , e-mail , alebo cez telefón (SMS).

V takýchto prípadoch nemusí mať prenajímateľ požadovanú výšku lyží , alebo veľkosť lyžiarok a nájomca bude musieť pri osobnom prevzatí výstroja si vypožičať inú kvalitatívnu triedu výstroja. V týchto prípadoch , ( po obojstrannej dohode ) znáša rozdiel ceny výstroja nájomca poprípade môže nájomca odstúpiť od vypožičania si skialpového výstroja.

V prípade dohody o rezervácii , (si výstroja nájomcom s prevzatím výstroja po dobe dennej uzávierky prevádzky), a nevyzdvihnutia si výstroja do doby uzavretia prevádzky do 18.00 hod, alebo následnom neprebratí výstroja nájomcom v dohodnutú hodinu, ( po uzávierke prevádzky ) môže byť táto výstroj prenajímateľom prenajatá inej osobe než bolo dohodnuté.

Doba nájmu a platba na každý deň je stanovená od 9:00 hod do 18:00 hod , pokiaľ nie je dohodnuté inak. Pri preberaní výstroja bude požadovaný prenajímateľom O.P. nájomcu na opis údajov a následne vrátený nájomcovi. Druhá možnosť je zaplatenie finančnej zábezpeky v hodnote 500€/výstroj.

Nájomca je zodpovedný za vypožičaný výstroj a je povinný ho vrátiť nepoškodený , v takom stave akom ho prebral, (mierne znaky opotrebovania nie sú brané ako poškodenie). Ako poškodenie sú brané do úvahy napr. nasledovné: Vytrhnutá hrana , alebo vytrhnutá sklznica na lyžiach , roztrhnuté , alebo nadtrhnuté skialpové pásy, zlomené , alebo stratené súčiastky na skialpových viazaniach , poškodené lyžiarky napr. zlomená klipsa , ďalej zlomené palice atď. V prípade poškodenia skialpového výstroja je nájomca povinný tieto poškodenia finančne nahradiť prenajímateľovi podľa cenníka. V prípade totálneho poškodenia a nie opraviteľnosti výstroja bude od nájomcu požadovaná finančná náhrada danej časti , alebo celého výstroja. Neopraviteľná súčasť výstroja je po finančnom vyrovnaní prenajímateľovi ponechaná nájomcovi. Pri vrátení výstroja nájomcom si výstroj skontroluje prenajímateľ. V prípade neviditeľného poškodenia výstroja by mal na túto skutočnosť upozorniť nájomca prenajímateľa.

Nájomca svojim podpisom na doklade o zapožičaní výstroja potvrdzuje, že súhlasí s všeobecnými podmienkami požičovne skialpového výstroja.

V Liptovskom Mikuláši dňa 1. Januára 2024                      

Prenajímateľ: Ján Laučík